Skip to main content

春愁长忆却昨非,泪目樗材花自肥。异域曾闻山海笑。唯心所现稻粱微。百年情事纷多扰,一局闲棋未肯围。忧独今宵风雨后,满庭红粉及葑菲。