Skip to main content

枫林潜梦入重川,隔座旗亭误拂弦。千山白雪诚邀我,一盏贤人不记年。痴女娇儿复身影,柔沙白浪属风烟。骑鲸再访檀香岛,可有先生问云边。